Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Dane osobowe

RODO - zdjęcia i filmy

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW
UPUBLICZNIANYCH PRZEZ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu.

 

WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez MOSiR w Żywcu będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
Biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń,
a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa
danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu z siedzibą
w Żywcu,
ul. Zielona 7.

Informujemy także, że został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej,
z dopiskiem „ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: daneosobowe@mosir-zywiec.pl
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MOSiR w Żywcu.

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu.Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej
oraz na profilach MOSiR w Żywcu w mediach
społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom
i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, udzielonej zgody
lub w oparciu o umowę powierzenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które MOSiR w Żywcu jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że
cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
  • osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.
< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: